§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy (dalej Sklep) dostępny pod adresem adres sklepu prowadzony jest przez spółka która prowadzi sklep, zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – ​​każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - Olpol Wawrzyn Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 64, 10-450 Olsztyn, NIP: 7393947584.

 3. Klient – ​​każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym adres internetowy sklepu.

 6. Umowa na odległość – umowa zawierana z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do oraz zawarcie umowy.

 7. Regulamin – niniejszy dokument;

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które bezpośrednio prowadzi do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj, cenę oraz ilość Produktów.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, zawiera dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta lub umożliwiający Sprzedawcy realizację umowy, w szczególności dostawę zamówionych Produktów oraz identyfikację Klienta, m.in. w przypadku reklamacji.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk/Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów. W przypadku ograniczonej oferty produktów nie można uruchomić Koszyka, a zamówienie zostanie zrealizowane bezpośrednio przez formularz zamówienia.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa Sprzedaży oznacza również - zgodnie z cechami Produktu - umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Olpol Wawrzyn Sp. z o.o., al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 64, 10-450 Olsztyn

  NIP 7393947584
 2. E-mail Sprzedawcy: jakub.zarzycki@olpol.com.pl

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Sprzęt z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu IE, Edge, Firefox, Chrome, Opera.

 2. Aktywny dostęp do konta e-mail (e-mail)

 3. Wskazana jest włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo jeżeli zostały podane w Sklepie, poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających złożenie Zamówienia zrealizowane bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie podane są w złotówkach i są cenami brutto (z podatkiem VAT).

 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, podatek od towarów i usług oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieokreślony ostateczną (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, oceniając rozsądnie, na wcześniejsze obliczenie ostatecznej (ostatecznej) ceny, informacje o sposobie obliczenia ceny, a także opłaty za transport, doręczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, zostaną podane w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Założenie konta w Sklepie

 1. Sprzedawca może, ale nie musi, wyposażyć sklep w konieczność założenia Konta

 2. Jeżeli w ramach Sklepu nie jest włączona funkcja zakładania Konta, Sklep zapewni Klientowi pełną możliwość realizacji zamówienia oraz jego zmiany i złożenia reklamacji drogą telefoniczną i mailową. W takim przypadku niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówienia następujących danych: Imię, Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

 3. Jeżeli w Sklepie włączona jest funkcja tworzenia Konta w celu jego założenia należy wypełnić Formularz Rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, hasło, adres e-mail.

 4. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. Logowanie do Konta odbywa się poprzez wpisanie informacji podanych w Formularzu Rejestracji.

 5. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 6. Konta, na których Klient nie logował się przez okres 24 miesięcy zostaną usunięte automatycznie.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Instrukcja składania Zamówienia:

 1. Zaloguj się do Sklepu (opcjonalne)

 2. Wybierz Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Kup Teraz” (lub równoważny np. Dodaj do koszyka);

 3. Zaloguj się lub skorzystaj z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (jeśli została podana);

 4. Jeżeli istnieje i została wybrana możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnij Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostawy Produktu), wpisz dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy,

 5. Kliknij przycisk „Zamów i zapłać” (lub odpowiednik) / kliknij przycisk „Zamów i zapłać” i podaj dane do wysyłki/wybierz sposób wysyłki.

 6. Wybierz jedną z dostępnych metod płatności i w zależności od metody płatności opłać zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

§ 8

Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z co najmniej jednego sposobu dostawy lub odbioru zamówionego Produktu m.in. Przesyłka kurierska i co najmniej jedna metoda płatności.

 2. Szczegółowe informacje o sposobach dostawy i akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, chyba że w opisie produktu lub w Koszyku lub na Stronie głównej został wskazany inny termin.

  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy nie ma możliwości żądania dostawy Produktów w częściach.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub karty płatniczej – od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia.

 5. Produkty są dostarczane tylko do Polski ikrajów UE.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.

 2. Termin 14 dni, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu na adres podany w formularzu zamówienia.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą tradycyjną lub elektronicznie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie musi zawierać Nazwę Konsumenta, datę zakupu, Produkty będące przedmiotem zwrotu.

 5. Jeżeli Konsument prześle oświadczenie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz adres dostawy zwracanego towaru.

 6. Konsekwencje odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla stron z żadnymi dodatkowymi kosztami.

  4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia mu dowodu ich zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany Konsumentowi przy potwierdzeniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy . Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt w terminie 14 dni.

  6. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w następujących przypadkach:

  1. Przedmiotem Umowy są Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. Przedmiotem umowy są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. Przedmiotem umowy są Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;

  4. Konsument zrezygnował z prawa odstąpienia od Umowy,

  5. Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  6. Przedmiotem Umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Konsument dokonał demontażu Produktów lub używał ich Produktów, nawet jeśli użytkowanie było zgodne z ich specyfikacją.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umowa Sprzedaży obejmuje nowe Produkty.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady Towaru zakupionego u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do harmonogramu reklamacji nie później niż w terminie 10 dni, jeżeli nie uczyni tego w terminie 10 dni uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – ​​nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Produkty zwracane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta.

 8. W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja o istnieniu i treści gwarancji oraz okresie ważności gwarancji podawana jest każdorazowo wraz z opisem Produktów na stronie Sklepu. Sprzedawca dołączy również do sprzedawanego Produktu kartę gwarancyjną.

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 13.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeśli Klient wyrazi na to zgodę - także w określonym celu marketingowym, a Sklep zapewni przestrzeganie następujących zasad przetwarzania danych:

 • Ograniczenie celu: konkretny, wyraźny i zgodny z prawem cel, np. dostarczenia Produktów, wystawienia faktury, rozpatrzenia reklamacji

 • Minimalizacja danych: (odpowiednia, istotna i ograniczona do tego, co jest niezbędne do celów – zarówno do gromadzenia, jak i udostępniania).

 • Poprawność (prawidłowa i aktualna).

 • Ograniczenie czasu przechowywania (przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów) - Integralność i poufność (odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym przy zbieraniu, przechowywaniu, udostępnianiu danych)

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 3. Firma księgowa (otrzymuje faktury od Sprzedawcy i przechowuje je przez okres wymagany przepisami prawa, faktury zawierają dane Klienta).

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wystarczy napisać e-mail z prośbą na adres: tutaj podać adres email lub na adres podany w niniejszym Regulaminie w § 3.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego;ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Produkt dodany do porównania